FRAGTPRISER OG LEVERING


Fragtpriser pr. 01.01.2020
      0-5kg kr. 58,-
5-10kg kr. 66,-
10-20kg kr. 88,-
20-30kg kr. 105,-
30-40kg kr. 160,-
40-50kg kr. 255,-

Priserne gælder ikke Volume & uhåndterlige pakker.

Levering:
- Lagervare som er bestilt før kl. 15.00 på en hverdag, vil generelt blive afsendt samme dag med Postnord erhvervspakker. (Gældende for kontokunder og ordrer betalt med kort)
- Vare på fjernlager, forventet leveringstid 3-5 dage.
- På andre vare, kan der ikke opgives en generel leveringstid, da vores vare kommer fra en meget bred vifte af producenter fra hele verden, noget kommer med fly andet med skib osv. Så kontakt os
  
Alle priser er ekskl. moms.
Ingen handel med private
.

 

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER


1. ANVENDELSE
1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for leverancer af produkter fra Cypax A/S (herefter Cypax) til købere i Danmark og Norge. Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse, medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
1.2. Købers eventuelle købebetingelser er ikke bindende for Cypax.
1.3. Cypax foretager udelukkende salg til momsregistrerede virksomheder og institutioner.

2. ORDREBEKRÆFTELSE

Ikke-lagervarer
2.1. Ordrer er først accepteret, når ordrebekræftelse enten skriftlig eller online fra Cypax foreligger.
2.2. Cypax tager forbehold for, at varen er udgået af produktion og derfor ikke kan fremskaffes. Hvis levering er umulig er køber alene berettiget til at annullere købet, og Cypax er alene forpligtet til at kreditere et eventuelt forudbetalt beløb svarende til varens fakturaværdi.
2.3. Cypax angiver i ordrebekræftelsen en ca. leveringstid for den pågældende ordre.
2.4. Kan Cypax ikke overholde den i ordrebekræftelsen angivne ca. leveringstid, er køber alene berettiget til at annullere købet, og Cypax er alene forpligtet til at kreditere et eventuelt forudbetalt beløb svarende til varens fakturaværdi.
2.5. Bliver Cypax under den angivne ca. leveringstid bekendt med, at denne ikke kan overholdes, meddeles dette til køber med en angivelse af en ny ca. leveringstid. Har køber ikke senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af denne meddelelse reklameret og annulleret købet, er køber bundet af den nye ca. leveringstid og mister enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.

Lagervarer
2.6. Angår købers bestilling lagervarer, fremsender Cypax ingen ordrebekræftelse. Cypax fremsender derimod indenfor en uge fra modtagelse af købers betaling en faktura sammen med de produkter, som er på Cypax' lager.

Generelt
2.7. Stemmer Cypax' ordrebekræftelse eller faktura ikke overens med købers ordre, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsen eller fakturaens indhold.

3. PRISER- OG BETALINGSBETINGELSER
3.1. Priser i tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer, kontrakter og på Cypax hjemmeside er ekskl. merværdiafgift (moms), fragt, afgifter og montering. Der tages forbehold for tryk- og tastefejl.
3.2. Medmindre andet er aftalt eller fremgår af ordrebekræftelse eller faktura, skal betaling for afgivne ordre ske ved ordrens afgivelse, idet Cypax ikke effektuerer orden forinden betaling er modtaget.
3.3. Er der aftalt kredittid, beregner Cypax ved forsinket betaling en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
3.4. Cypax forbeholder sig ret til at regulere priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, materialepriser, produktions-omkostninger, lønninger, transportomkostninger, toldsatser samt ved myndigheds- eller statsindgreb eller andre forhold, som Cypax ikke er herre over, jfr. de i pkt. 7 nævnte begivenheder.
3.5. Hvis køber ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser ved en eller flere leveringer, er sælger berettiget til at stoppe fremtidige leveringer og kræve erstatning for de deraf opståede tab. Ved en sådan misligholdelse forfalder alle ubetalte beløb til omgående betaling, uanset de tidligere aftalte betalingsbetingelser.

4. LEVERINGSTID
4.1. Er der tale om lagervarer, er leveringstiden en uge fra betaling er modtaget. Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 7 nævnt begivenhed eller købers handling eller udeladelser, forlænges leveringstiden tilsvarende.
4.2. Er der tale om ikke-lagervarer gælder det nævnte i pkt. 2.3. - 2.5. Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 7 nævnt begivenhed eller købers handling eller udeladelser, forlænges leveringstiden tilsvarende.
4.3. Ved forsinkelse skal køber skriftligt reklamere straks. I modsat fald mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.
4.4. Cypax påtager sig intet ansvar for forsinkelse ved de i pkt. 7 nævnte begivenheder.

5. LEVERINGSTID
5.1. Cypax leverer, såvel i Danmark som udenfor Danmark, Ex Works (jfr. Incoterms 2000) Cypax' lager i Karup. I mangel af speciel instruktion vil produkterne blive afsendt via en af Cypax valgt transportform.

6. MANGLER OG REKLAMATION
6.1. Køber skal straks efter modtagelsen gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte. Cypax skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 2 arbejdsdage efter varens ankomst.
6.2. Reklamationen skal være skriftlig. Reklamationer fritager ikke køber for at overholde betalingsbetingelserne.
6.3. Cypax er berettiget til at afhjælpe mangler ved reparation eller omlevering inden 30 dage efter modtagelsen af den skriftlige reklamation. Afhjælpes manglerne, kan køber ikke gøre nogen mangelsbeføjelser gældende, herunder erstatning.
6.4. Cypax er i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af- og genmontering af mangelfulde varer, ligesom købers omkostninger til konstatering af mangler er Cypax uvedkommende.
6.5. Returnerer køber varer i forbindelse med en reklamation skal faktura- eller følgeseddelkopi vedlægges. Samtidig skal vedlægges returnummer, som udleveres ved henvendelse til Cypax.

7. ANSVARSFRIHED
7.1. Cypax er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Cypax på grund af krig, strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende politiske forhold, transportforhindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, svigtende kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller andet force majeure, som Cypax ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandører og i tilfælde af at ordren angår en varer, som Cypax ikke har på lager, og som viser sig at være udgået af produktion hos Cypax' leverandør.
Cypax påtager sig i ovennævnte situationer intet erstatningsansvar overfor køber.
7.2. Cypax er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. Cypax' erstatningsansvar for mangler og forsinkelse kan aldrig overstige fakturaprisen ekskl. moms for de varer, der er mangelfulde eller for den leverance eller dele heraf, der er forsinket.
7.3. Køber friholder Cypax i enhver henseende for krav fra 3. mand, som køber efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke ville kunne gøre gældende overfor Cypax.
7.4. Cypax tager forbehold for eventuelle misvisende oplysninger, som er givet i brochurer, anvisninger, tegninger, tekniske data og andre specifikationer, samt mundtlig teknisk service. Sådanne oplysninger er alene vejledende og ikke bindende for Cypax.

8. PRODUKTANSVAR
8.1. Cypax skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning, Cypax pålægges ansvar overfor 3.mand for sådan skade eller sådant tab, som Cypax efter punkt 8.2 - 8.4 ikke er ansvarlig for overfor køber.
8.2. Cypax er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det af køber dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af Cypax.
8.3. Cypax er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Cypax er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår.
8.4. Cypax er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I alle tilfælde kan Cypax' erstatningsansvar aldrig overstige fakturaprisen ekskl. moms x 10.
8.5. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne i henhold til punkt 8, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. LOVVALG OG VÆRNETING
9.1. Uoverensstemmelser i anledning af nærværende aftale og til denne følgende bestemmelser skal afgøres efter dansk ret af de almindelige danske domstole ved Retten i Viborg eller Vestre Landsret eller ved Cypax til enhver tid værende hjemsted. CISG (Convention of contracts for the International Sale of Goods) finder ikke anvendelse.

 


22-02-2020